همه نوشته در مجموعه

خرید

فروش زمین . شیخ زاهد .

فروش زمین خیابان شیخ زاهد       کد :۱۰۰۸ متراژ : ۲۲۴ بر زمین : ۲۰ سفارش دهنده : املاک کاخ آدرس : لاهیجان , خیابان شیخ زاهد توضیحات : …

ادامه مطلب

فروش زمین . بلوار امام رضا .

فروش زمین خیابان بلوار امام رضا       کد :۱۰۰۷ متراژ :۱۴۰ بر زمین : ۱۱ سفارش دهنده : املاک کاخ آدرس : لاهیجان , خیابان بلوار امام رضا توضیحات : زمین تجاری و مسکونی بر اصلی

ادامه مطلب

فروش زمین . کمربندی .

فروش زمین خیابان کمربندی       کد : ۱۰۰۶ متراژ : ۲۷۲ بر زمین : ۱۴ سفارش دهنده : املاک کاخ آدرس : لاهیجان , بر اصلی خیابان کمربندی توضیحات : تجاری

ادامه مطلب

فروش زمین . کمربندی .

فروش زمین خیابان کمربندی       کد :۱۰۰۵ متراژ :۱۲۰۰ بر زمین : ۲۶ سفارش دهنده : املاک کاخ آدرس : لاهیجان , بر خیابان کمربندی توضیحات : تجاری

ادامه مطلب

فروش زمین . بلوار امام رضا .

فروش زمین خیابان بلوار امام رضا       کد :۱۰۰۴ متراژ : ۳۱۳ بر زمین :۱۱ سفارش دهنده : املاک کاخ آدرس : لاهیجان , بر خیابان امام رضا , توضیحات : زمین دو کله ,تجاری

ادامه مطلب

فروش زمین . بلوار امام رضا .

فروش زمین خیابان بلوار امام رضا     کد : ۱۰۰۳ متراژ : ۳۰۳ بر زمین : ۱۱ سفارش دهنده : املاک کاخ آدرس : لاهیجان , خیابان بلوار امام رضا توضیحات : زمین دو کله

ادامه مطلب

فروش زمین . کارگر .

فروش زمین خیابان کارگر     کد : ۱۰۰۲ متراژ : ۴۴۰ بر زمین : ۱۳ سفارش دهنده : املاک کاخ آدرس : لاهیجان , خیابان کارگر زوج توضیحات :مسکونی

ادامه مطلب

فروش زمین . پردسر .

فروش زمین خیابان پردسر       کد : ۱۰۰۰ متراژ : ۳۴۰ بر زمین : … سفارش دهنده : املاک کاخ آدرس : لاهیجان , خیابان پردسر , بر اصلی  دو بر از سمت کوچه ۱۴ متر بر توضیحات…

ادامه مطلب